REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NAUKOWEJ/STYPENDIUM PTND W ROKU 2023

Cel: udział neurologów dziecięcych i osób w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej w kongresie EPNS i podobnych
Fundator: 3 granty ufundowane przez firmę ROCHE oraz 2 granty ufundowane przez firmę UCB.

REGULAMIN

  1. Nagroda Naukowa jest przyznawana przez Zarząd Główny PTND autorom najlepszych prac zgłoszonych do prezentacji na XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych w Lublinie (20-22.04.2022).
  2. O nagrody mogą ubiegać się członkowie PTND, którzy nie ukończyli 40. roku życia oraz mają opłacone składki członkowskie PTND.
  3. Zarząd Główny może przyznać do 5 Nagród równorzędnych lub zrezygnować z przyznania Nagród.
  4. Przedstawiane prezentacje ustne będą oceniane przez wybraną Komisję Konkursową.
  5. Nagrody będą wręczone podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych w Lublinie.
  6. Szczegółowe informacje: https://zjazdptnd2023.skolamed.pl/udzial-w-zjezdzie/doniesienia-ustne-i-posterowe