Statut PTND

 Tekst jednolity przyjęty przez Zarząd Główny zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych z dnia 11 października 2019 roku

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 

Rozdział I

§ 1.
Towarzystwo przyjmuje nazwę "Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych" zwane dalej „Towarzystwem”.
§ 2.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest Poznań.
§ 3.
Towarzystwo może powołać Oddziały Regionalne, które pełnią role szkoleniowo-organizacyjne. Zarząd Główny Towarzystwa może powoływać Oddziały Regionalne mocą swej uchwały, na wniosek minimum 10 członków Towarzystwa z danego regionu.
§ 4.
Towarzystwo po zarejestrowaniu posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw o tych samych lub podobnych cechach działania.
§ 6.
Towarzystwo posiada prawo używania oznaczeń, logotypów, odznak oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
§ 7.
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8.
Celem Towarzystwa jest:
1.    szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
2.    podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego członków Towarzystwa,
3.    podnoszenie autorytetu i szacunku w społeczeństwie dla lekarzy neurologów dziecięcych,
4.    współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym oraz z innymi stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dziecka w organizowaniu społecznej służby zdrowia w dziedzinie neurologii dziecięcej,
5.    stała ochrona interesów i praw lekarzy neurologów dziecięcych,
6.    reprezentowanie neurologii dziecięcej oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
7.    reprezentowanie ogółu polskich neurologów dziecięcych,
§ 9.
1.    Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a)    organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych,
b)    ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród,
c)    współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony dziecka i młodzieży,
d)    organizowanie, rozwijanie i umacnianie oddziałów regionalnych,
e)    prowadzenie działalności wydawniczej przy zachowaniu w tym zakresie obowiązujących przepisów w RP,
f)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi i typowanie członków Towarzystwa do udziału w zagranicznych szkoleniach i zjazdach naukowych,
g)    przedstawianie wniosków do odznaczeń państwowych swych członków.
2.    Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przewidzianych prawem.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Towarzystwa (dalej „członkowie PTNDz”) dzielą się na:
1.    zwyczajnych,
2.    honorowych.
§ 11.
1.    Członkiem zwyczajnym może być lekarz pracujący w neurologii dziecięcej przyjęty przez Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków PTNDz.
2.    Członkami Towarzystwa mogą być również osoby posiadające wyższe wykształcenie i pracujące na rzecz dzieci ze schorzeniami układu nerwowego, przyjęte przez Zarząd Oddziału Regionalnego na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków PTNDz.
3.    Przynależność do Sekcji Neurologii Wieku Rozwojowego PTN i PTP uznano jako ciągłość stażu członkowskiego po wstąpieniu do Towarzystwa.
§ 12.
1.    Członkiem honorowym może zostać osoba bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub medycyny polskiej.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
3.    Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.    wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2.    brać udział w zjazdach, konferencjach, zebraniach Towarzystwa,
3.    nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.
§ 14.
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1.    brać udział w realizacji celów Towarzystwa,
2.    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3.    przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4.    systematycznie opłacać składki członkowskie.
§ 15.
Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:
1.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału Regionalnego,
2.    skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału Regionalnego z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 m-cy,
3.    wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału Regionalnego, za działalność na szkodę Towarzystwa bądź popełnienie czynu uwłaczającego powszechnie przyjętym zasadom etyki, a zasadom deontologii lekarskiej w szczególności, bądź ustalonego prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Lekarskiego,
4.    od uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego o skreśleniu przysługuje członkom PTNDz odwołanie do Zarządu Głównego w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o skreśleniu.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa

§ 16

1.    Kadencja Zarządu Głównego i władz Oddziałów Regionalnych trwa 4 lata. Funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
2.    Wybór Przewodniczącego i pozostałych Członków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się w bezpośrednim głosowaniu tajnym.
3.    Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4.    W razie ustąpienia członka władz Towarzystwa, władze te mogą dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
5.    Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
6.    Uchwały władz wyższego stopnia są wiążące dla władz niższego stopnia.
7.    Władze wyższego stopnia mogą uchylać uchwały władz niższego stopnia, jeżeli są one sprzeczne z prawem, postanowieniem statutu lub uchwałami władz Towarzystwa.

 

Rozdział V

Władze naczelne Towarzystwa

Władzami Towarzystwa są:
1.    Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
2.    Zarząd Główny.
3.    Główna Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1.    Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
§ 19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
1.    uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3.    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.    wybór Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.    nadawanie medalu imienia Profesor Zofii Majewskiej,
6.    nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
7.    uchwalenie statutu Towarzystwa i jego zmian,
8.    ustalenie wysokości składek członkowskich,
9.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
§ 20.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/5 liczby członków PTNDz, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków PTNDz uprawnionych do głosowania.
§ 21.
1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane jest przez Zarząd Główny w czasie każdego kolejnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
2.    Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa - Zarząd Główny powinien podać Zarządom Regionalnym przynajmniej na 30 dni przed ustalonym terminem.
§ 22.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:
1.    z własnej inicjatywy,
2.    na wniosek Zarządu co najmniej trzech Oddziałów Regionalnych zgłoszonych na piśmie - Zarządowi Głównemu,
3.    nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane przez Zarząd Główny Towarzystwa w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Zarząd Główny
§ 23.
1.    Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa,
2.    Zarząd Główny składa się od 5 do 11 osób,
3.    Zarząd Główny może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach Przewodniczących Zarządów Oddziałów Regionalnych.
§ 24.
Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego, ustępującego Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika i trzech Członków. W przypadku wyboru Przewodniczącego na drugą kadencję, Zarząd składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika i czterech Członków.
§ 25.
Zarząd Główny uchwala program swojego działania.
§ 26.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku. Przewodniczący Zarządów Oddziałów są zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§ 27.
Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
1.    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu,
2.    kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
3.    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
4.    organizowanie Zjazdów naukowych co 4 lata i ustalenie ich tematyki,
5.    przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,
6.    ustalenie rocznego planu działalności merytorycznej, zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz rachunków wyników,
7.    zarządzanie majątkiem Towarzystwa i powołanie fundacji na rzecz Towarzystwa,
8.    powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności Oddziałów Regionalnych,
9.    przyznawanie medalu Profesor Zofii Majewskiej za szczególne zasługi dla Towarzystwa i medycyny polskiej bez względu na narodowość i przynależność państwową na wniosek co najmniej 15 członków PTNDz, a także ustanawianie i przyznawanie innych odznaczeń lub medali w celu wyróżniania zasług dla Towarzystwa lub medycyny,
10.    występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
11.    występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla członków PTNDz,
12.    przedstawianie wniosków do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
13.    wybór redaktora naczelnego pisma Towarzystwa,
14.    powoływanie, rozwiązywanie, ustalania zasad funkcjonowania i nadzorowanie Sekcji Towarzystwa, o charakterze naukowym, mających na celu koncentrowanie się wokół określonych dziedzin neurologii dziecięcej lub celów Towarzystwa.
§ 28.
W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział w miarę potrzeby inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 29.
1.    Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków.
2.    Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.
§ 30.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2.    zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,
3.    nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnej regionalnych,
4.    składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
§ 31.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak jak raz w roku.

Rozdział VI

Władze Oddziału Regionalnego

§ 32.
Władzami Oddziału Regionalnego są:
1.    Walne Zebranie Członków Oddziału,
2.    Zarząd Oddziału,
3.    Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 33.
1.    Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego Towarzystwa.
2.    Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata, w okresie 3 miesięcy po Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa. Protokół z Walnego Zebrania przesyłamy do Zarządu Głównego Towarzystwa w okresie 14 dni.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a.    z własnej inicjatywy,
b.    na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c.    na żądanie Zarządu Głównego.
d.    Na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwoływane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 34.
Do kompetencji Oddziału Regionalnego obradującego na Walnym Zebraniu Członków Oddziału należy:
1.    uchwalenie kierunków działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,
2.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i działalności Zarządu,
3.    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4.    wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5.    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną, Członków Oddziału.
§ 35.
Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę członków - większością 50% + 1 głos.
§ 36.
1.    W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
a.    z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
b.    z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa i osoby zaproszone.
2.    O terminie, miejscu i porządku zebrań Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału - Zarząd zawiadamia członków nie później niż 30 dni, przed rozpoczęciem zebrania.
Zarząd Oddziału
§ 37.
1.    Oddział Regionalny poprzez Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału.
2.    Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 4 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
§ 38.
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1.    kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa,
2.    reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3.    zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
4.    składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swojej działalności,
5.    uchwalanie planów działalności Oddziału,
6.    występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego o nadanie medalu imienia Profesor Zofii Majewskiej,
7.    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.
8.    Oddziały Regionalne mają prawo do prowadzenia własnego subkonta, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.
§ 39.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 40.
Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.
§ 41.
Władze Oddziałów Regionalnych same określają tryb pracy.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 42.
1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się od trzech do pięciu osób.
2.    Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§ 43.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
2.    zgłaszanie na posiedzenia Zarządu Oddziału sprawozdań ze swej działalności Oddziału oraz żądania wyjaśnień,
3.    składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
4.    Komisja Rewizyjna Oddziału przekazuje sprawozdanie roczne z działalności finansowej oddziału Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego.
§ 44.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Rozdział VII

§ 45

 

    Zobowiązania majątkowe zaciągają i stosowne dokumenty podpisują dwie osoby spośród Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W miarę potrzeby Zarząd Główny może upoważnić inne osoby do występowania jak wyżej.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązania Towarzystwa

§ 46

 

1.    Projekty zmian Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej większością głosów.
2.    Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej

 

Przewodnicząca

 

Dr hab.n.med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Ustępująca Przewodnicząca

 

Prof. dr hab.n.med.
Barbara Steinborn

Wiceprzewodnicząca

 

Prof. dr hab.n.med.
Anna Kostera-Pruszczyk

Wiceprzewodnicząca

 

Dr n.med.
Anna Winczewska-Wiktor

Sekretarz

 


Dr n.med. Marta Zawadzka

Skarbnik

 

Prof. dr hab.n.med.
Ewa Pilarska

Członek Zarządu

 

Dr n.med.
Elżbieta Czyżyk

Członek Zarządu

 

Prof. dr hab.n.med.
Sergiusz Jóźwiak

 

Członek Zarządu

 


Dr n.med. Tomasz Kmieć